Denge Çalışmaları ve Etkileri

Denge; görsel, vestibüler ve somatosensör sistemden duyu bilgisinin bütünleştirilmesi ve duyu, kas-iskelet sistemi ve santral sinir sisteminin koordinasyonu ile sağlanır.

Ekstremitelerin pozisyonlanmasına dayalı girdiler, bazal gangliona iletilir. Bu uyarı, serebellumda tamamlayıcı motor kortex ve premotor kortekste oluşan planlı hareket ile bütünleştirilir. Alfa motornöronlar aracılığı ile dengenin düzenlenmesi sağlanır.

Bireyin, dengesini koruyabilmesi için kendisini çevreleyen dünyadaki oryantasyonunu ve pozisyonunu bilmesi gerekir.

Bilişsel fonksiyonları geliştirir.

İnmeli hastalarla yapılan bir çalışmada konvansiyonel rehabilitasyon programına ek olarak 8 hafta boyunca, haftada 2 gün eklenen özel denge egzersizleri sonucu hastaların fonksiyonel bağımsızlık ölçütünde anlamlı artış ve günlük yaşam aktivitelerinde ilerleme görülmüştür.

Alzheimer hastalarında yapılan bir çalışmada 6 ay boyunca,haftada 4 gün, 30 dk uygulanan denge ve kuvvetlendirme egzersizlerinin postüral kontrol ve motor fonksiyonları düzenlediği, düzenli yürüyüş gibi aerobik karakterdeki egzersizlerin de bilişsel fonksiyonları geliştirdiği görülmüştür.

Beyin kortekslerini çalıştırır.

Rogge ve ark. 12 haftalık denge eğitiminin görsel, işitsel, hareketi planlama ve mekânsal bilginin farklı duyusal entegrasyonlarının yer aldığı bölgeler olan beynin üst temporal korteksi, görselle ilgili korteksi, arka singulat korteksi ve üst frontal yarığında nöroplastisiteyi uyardığı, bellek ve mekansal biliş gibi bilişsel işlevleri geliştirdiğini, premotor, frontal ve paryetal kortekslerde gri cevher ve hacim artışının ise denge performansında ve kortikal kalınlıkta artışa neden olduğunu tespit etmişlerdir.